Đang có khuyến mãi tặng 10% Token (Từ 3/8 - 28/8/2016)
 
- Đăng ký: 91.099tk/ 62 = 1.469 Coin
- Nhân đôi lần 1: 91.099tk/ 70 = 1.301 coin
- Nhân đôi lần 2: 182.198tk/ 85 = 2.143 Coin
 
TC: 4.913 x 2 (1/10) = 9.826 Coin
 
- Nhân đôi lần 3: 364.396 tk/100 = 3.644Coin
- TC gói này = 9.826 + 3.644 = 13.470 Coin
 
- Giá dự kiến Cuối 2018: 100€/coin
 
Trị giá gói này: 13.470 x 100€ = 1.347.000 € x 25.000 VNĐ = 34 Tỷ
 
Nếu giá khi lên sàn thấp lắm là 50€ thì cũng được 17 tỷ.